UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 

Założenie winiarni (produkcja wina) – wybrane aspekty prawne

 

Producent wina w rozumieniu ustawy winiarskiej to:

 • osoba fizyczna lub prawna, która
 • wyrabia lub rozlewa wino z upraw własnych
 • w celu wprowadzenia go do obrotu.

 Aby być uznanym za producenta wina należy nie tylko wyrabiać lub rozlewać wino, ale też wprowadzać je do obrotu. Jeśli zatem wyrabiamy wino na potrzeby własne nie będziemy uznani za producenta. Podobnie, gdy nie będziemy mieli upraw własnych. (art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy winiarskiej)

 

 1. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy Ewidencji Producentów Rolnych?

Kwestia prawnie niewyjaśniona z uwagi na niespójność pojęć. Zaprezentowana została przykładowa próba rozwiązania problemu

 

 a. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, a zatem konieczności wpisu do CEiDG nie stosuje się do:

 • wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (wymagania w zakresie uzyskania wpisu do rejestru ministarialnego nie stosuje się do producentów, którzy wyłącznie wyrabiają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych).

Wpisowi podlegać mogą:

 • Osoby niebędące rolnikami prowadzący produkcję wina w sposób zorganizowany, ciągły, zarobkowy,
 • Rolnicy wpisani do rejestru winiarzy prowadzonego przez Ministra,
 • Rolnicy niewpisani do rejestru winiarzy wyrabiający więcej niż 10.000 litrów wina w ciągu roku gospodarczego.

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1b22de7d-916d-4591-b44d-3b8e2be61121

 

b. Ewidencja Producentów Rolnych

 Rolnik w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009

 • w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009  "rolnik" oznacza
 • osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego,
 • której gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym Traktatów, określonym w art. 52 TUE w związku z art. 349 i 355 TFUE, oraz która prowadzi działalność rolniczą;

"działalność rolnicza" oznacza między innymi produkcję produktów rolnych,

"produkty rolne" oznaczają produkty - z wyjątkiem produktów rybołówstwa - wymienione w załączniku I do Traktatów, a także bawełnę.

 

Traktat wymienia:

Moszcz winogronowy, fermentujący lub z fermentacją zatrzymaną w inny sposób niż przez dodanie alkoholu; Wino ze świeżych winogron; moszcz winogronowy z fermentacją zatrzymaną przez dodanie alkoholu, Inne napoje na bazie fermentacji (np. jabłecznik, wino z gruszek i miód pitny).

 

Wpis rolnika do ewidencji producentów rolnych

Wpisu do ewidencji producentów dokonuje się, w drodze decyzji administracyjnej, na jego wniosek złożony do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego miejscowo, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html

 

 1. Czy konieczny wpis do rejestru ministerialnego?

 Wpis do rejestru ministerialnego „winiarzy”- działalność regulowana

Art. 17. 1. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu wyrobów winiarskich może również obejmować rozlew wyrobionych wyrobów winiarskich.

3. Wymagania w zakresie uzyskania wpisu do rejestru nie stosuje się do producentów, którzy wyłącznie wyrabiają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych.

 

Rejestr ministerialny

 Podstawą prawną do prowadzenia rejestru jest art. 20 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą”.

 • Obowiązek prowadzenia wymienionego rejestru powstał, w związku z wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. z dniem 21 sierpnia 2004 r.
 • Organem prowadzącym rejestr jest minister właściwy ds. rynków rolnych (art.20 ust. 1 ustawy).
 • Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy (art. 20 ust 2 ustawy).

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-w-zakresie-wyrobu-lub-rozlewu-wyrobow-winiarskic

 

 1. Czy konieczny jest wpis do Ewidencji Dyrektora Generalnego KOWR?

Każdy producent i przedsiębiorca, wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, winien zostać wpisany do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR (Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) oraz składać określone dokumenty.

http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino/pytania-dotyczace-rynku-wina

 

        4. REGON, VAT, AKCYZA, ZGŁOSZENIE DO KONTROLI     

     

 a. Wniosek o nadanie numeru REGON ) chyba że złożony zintegrowany wniosek do CEIDG) formularz RG-OF

http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/formularze-regon-papierowe/

 

b. Wniosek o rejestrację płatnika VAT formularz VAT-R

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/proc_1609-rejestracja-vat

 

c. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego  formularz AKC-R

 https://www.podatki.gov.pl/akcyza/formularze/formularze-akcyzowe/

 

d. Zgłoszenie do kontroli przez urząd celno-skarbowy

 

e. Po znowelizowaniu ustawy winiarskiej i ustawy o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.) producenci, którzy produkują mniej niż 1000 hektolitrów (100 tys. litrów) w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, mają złagodzone przepisy odnośnie wytwarzania i sprzedaży wina. Są zwolnieni z obowiązku prowadzenia składu podatkowego, a także posiadania własnego laboratorium i mogą pozostać  w systemie KRUS. 

 

 1. Dopuszczenie wina do obrotu

 

        a. Wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-dostac-pozwolenie-na-sprzedaz-alkoholu/proc_280-zezwolenie-na-sprzedaz-alkoholu

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_214-zezwolenie-na-obrot-hurtowy-alkoholem

 

        b. Certyfikacja - dobrowolna

https://ijhars.gov.pl/certyfikacja-wina.html3.

 

       c. SANEPID – wpis zakładu do rejestru ewentualnie wraz z zatwierdzeniem zakładu

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprzedaz-i-marketing/chce-wprowadzic-produkt-usluge-na-rynek/proc_520-wpis-zakladu-do-rejestru-sanepid

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprzedaz-i-marketing/chce-wprowadzic-produkt-usluge-na-rynek/proc_521-zatwierdzenie-zakladu-i-wpis-do-rejestru-sanepidu

 

      d. BANDEROLE

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-akcyze/proc_196-zapotrzebowanie-na-banderole

 

      e. KASA FISKALNA I JEJ REJESTRACJA

Zapraszam do zapoznania się z powyższym materiałem w formie filmu:https://www.youtube.com/watch?v=VKljogovulo

 

 

                Ewa Kosowska-Czapla

Radca prawny/ Doradca Restrukturyzacyjny

Pin it
Kategoria: