Klienci, którzy zaciągnęli kredyt walutowy mogli zaciągnąć go algo jako kredyt indeksowany albo kredyt denominowany.

Czym różnią się te dwa rodzaje kredytów.

Otóż kredyt indeksowany to kredyt, który określony jest w złotówkach, a waloryzowany jest kursem CHF.

Przykładowy zapis może wyglądać następująca:

„Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (...) zł (słownie: ...........). Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF."

"Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach

określonych w Umowie ..."

Z kolei kredyt denominowany to kredyt udzielony we frankach szwajcarskich, a wypłacony w złotówkach.

Przykładowy zapis będzie więc może wyglądać następująco:

„Kwota kredytu: (...) CHF (słownie franków ..................).

Uruchomienie Kredytu nastąpi jednorazowo w wysokości nie większej niż (…) PLN (słownie: ....).”

lub

"W przypadku Kredytu udzielonego w walucie CHF/EUR/USD kwota kredytu zostanie wypłacona w złotych wg kursu kupna danej waluty zgodnie z obowiązującą Banku w dniu Uruchomienia Kredytu/Transzy Kredytu Tabelą Kursów walut dla produktów hipotecznych w ...”

Zarówno w umowie kredytu indeksowanego do franka jak i kredytu denominowanego mogą występować klauzule umowne powodujące nieważność umowy.

Kancelaria prawna prowadzi sprawy dotyczące obu rodzajów kredytów walutowych, zarówno indeksowanych jak i denominowanych.

 

Z poważaniem

Ewa Kosowska-Czapla

radca prawny

Kategoria: