• zakładanie/likwidacja spółek,
  • reprezentacja spółki w postępowaniu rejestrowym KRS,
  • prowadzenie bieżącej obsługi korporacyjnej,
  • obsługa prawna organów spółek kapitałowych w tym przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów funkcjonowania organów spółek  oraz organizowanie i prowadzenie ich posiedzeń,
  • reprezentacja wspólników/akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
  • sprawy o wyłączenie wspólnika,
  • sprawy o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały organów spółki.

Kategoria: